Polyplacophora

Common Name

Scientific Name

Acute Chiton Mopalia (Mopalia) acuta
Acute Mopalia Mopalia (Mopalia) acuta
Albida Chiton Plaxiphora (Plaxiphora) albida
Angas's Chiton Loricella angasi
Arctic Cancellate Chiton Lepidopleurus cancellatus
Articulate Chiton Chiton (Chiton) articulatus
Articulate Chiton Chiton (Chiton) articulatus
Ashy Slender Chiton Stenoplax (Stenoplax) erythronota
Austral Chiton Ischnochiton (Ischnoradsia) australis
Barnawell's Chiton Mopalia (Mopalia) recurvans
Beautifullly-zoned Chiton Chiton (Chiton) calliozonus
Beautifully-zoned Chiton Chiton (Chiton) calliozonus
Big-end Chiton Callistochiton palmulatus
Big-end Chiton Callistochiton (Callistochiton) palmulatus
Black Katy Katharina tunicata
Black Katy Katharina tunicata
Black Katy Chiton Katharina tunicata
Black Katy Chiton Katharina tunicata
Blue-spot Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) pseudovirgatus
Boreal Veiled Chiton Placiphorella (Placiphorella) borealis
Californian Nuttall Chiton Nuttallina californica
Caribbean Red Chiton Lepidochitona (Lepidochitona) liozonis
Common Eastern Chiton Chaetopleura (Chaetopleura) apiculata
Common West Indian Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
Common West Indian Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
Concealed Arctic Chiton Amicula vestita
Concealed Pacific Chiton Amicula pallasii
Conspicuous Chiton Stenoplax (Stenoplax) conspicua
Conspicuous Chiton Stenoplax (Stenoradsia) conspicua
Contracted Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) contractus
Cooper's Chiton Lepidozona cooperi
Corrugated Chiton Stenoplax (Stenoplax) corrugata
Decorated Chiton Callistochiton decoratus
Decorated Chiton Callistochiton (Callistochiton) decoratus
Dwarf Glass-haired Chiton Acanthochitona pygmaea
Eastern American Chiton Chaetopleura (Chaetopleura) apiculata
Eastern American Chiton Chaetopleura (Chaetopleura) apiculata
Eastern Beaded Chiton Chaetopleura (Chaetopleura) apiculata
Eastern Orange Chiton Callistochiton shuttleworthianus
Eastern Orange Chiton Callistochiton (Callistochiton) shuttleworthianus
Eastern Surf Chiton Ceratozona squalida
Elegant Chiton Tonicia (Tonicia) elegans
Elegant Chiton Tonicia (Tonicia) elegans
Elevated Chiton Stenoplax (Stenoplax) alata
Elevated Chiton Stenoplax (Stenoplax) alata
Elongate Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) elongatus
Evanida Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) evanida
Exquisite Chiton Acanthochitona exquisita
Fallax Chiton Stenoplax (Stenoplax) fallax
Florida Slender Chiton Stenoplax (Stenoplax) floridana
Florida Slender Chiton Stenoplax (Stenoplax) floridana
Forbes Chiton Tonicia (Tonicia) forbesii
Forbes Chiton Forbes Chiton
Fuzzy Chiton Acanthopleura granulata
Fuzzy Chiton Acanthopleura granulata
Fuzzy West Indian Chiton Acanthopleura granulata
Fuzzy West Indian Chiton Acanthopleura granulata
Giant Pacific Chiton Cryptochiton stelleri
Giant Pacific Chiton Cryptochiton stelleri
Glass-hair Chiton Acanthochitona hemphilli
Glass-haired Chiton Acanthochitona spiculosa
Gold-flecked Chiton Tonicia (Tonicia) schrammi
Gold-flecked Chiton Tonicia (Tonicia) schrammi
Gould's Baby Chiton Lepidochitona dentiens
Granate Chiton Lepidopleurus pergranatus
Green Chiton Chiton (Chiton) viridis
Green Chiton Chiton (Chiton) viridis
Hairy Mopalia Mopalia (Mopalia) ciliata
Hanley's Chiton Hanleya hanleyi
Hartweg's Baby Chiton Cyanoplax hartwegii
Hartweg's Chiton Cyanoplax hartwegii
Hauraki Chiton Lorica haurakiensis
Heath's Chiton Stenoplax (Stenoradsia) heathiana
Hemphill's Chiton Craspedochiton (Craspedochiton) hemphilli
Hidden Chiton Tonicella (Tonicella) insignis
Hidden Chiton Tonicella insignis
Hinds' Mopalia Mopalia (Mopalia) hindsii
Hinds's Mopalia Mopalia (Mopalia) hindsii
Keep's Chiton Lepidochitona keepiana
Laevior Chiton Mopalia (Mopalia) laevior
Lined Red Chiton Tonicella (Tonicella) lineata
Lined Red Chiton Tonicella lineata
Lineolate Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) lineolatus
Magdalena Chiton Stenoplax magdalenensis
Magdalena Chiton Stenoplax (Stenoradsia) magdalenensis
Magdalena Chiton Stenoplax (Stenoplax) magdalenensis
Magdalena Chiton Stenoplax (Stenoradsia) magdalenensis
Magnificent Chiton Chiton (Chiton) magnificus
Magnificent Chiton Chiton (Chiton) magnificus
Many-colored Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) versicolor
Marbled Chiton Chiton (Chiton) marmoratus
Marbled Chiton Chiton (Chiton) marmoratus
Marquesas Chiton Chiton (Chiton) marquesanus
Marquesas Chiton Chiton (Chiton) marquesanus
Merten's Chiton Lepidozona mertensii
Mesh-pitted Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) papillosus
Mossy Mopalia Mopalia (Mopalia) muscosa
Mottled Red Chiton Tonicella (Tonicella) marmoreus
Mottled Red Chiton Tonicella marmorea
Multihue Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) erythronotus
Multiring Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) hartmeyeri
Neglected Chiton Onisthochiton neglectus
Neglected Chiton Onisthochiton neglectus
Northern Red Chiton Tonicella (Tonicella) rubra
Northern Red Chiton Tonicella rubra
Northern White Chiton Stenosemus albus
Oak Chiton Chiton (Chiton) quercinus
Oak Chiton Chiton (Chiton) quercinus
Oldroyd's Black-spotted Chiton Lepidopleurus oldroydi
Oldroyd's Thick Chiton Oldroydia percrassus
Pacific Glass-haired Chiton Acanthochitona avicula
Pacific Veiled Chiton Placiphorella (Placiphorella) pacifica
Portobelo Chiton Callistochiton (Callistochiton) portobelensis
Puerto Rican Red Chiton Lepidochitona liozonis
Red Northern Chiton Tonicella rubra
Red Veiled Chiton Placiphorella (Placiphorella) rufa
Regular Chiton Ischnochiton (Rhombochiton) regularis
Regular Chiton Ischnochiton (Ischnochiton) regularis
Rio Janeiro Chiton Calloplax janeirensis
Rough Girdled Chiton Ceratozona squalida
Rough Nuttall Chiton Nuttallina fluxa
Schramm's Chiton Tonicia (Tonicia) schrammi
Schramm's Chiton Tonicia (Tonicia) schrammi
Serpent-skin Chiton Chiton (Chiton) pelliserpentis
Serpent-skin Chiton Chiton (Chiton) pelliserpentis
Shuttleworth's Chiton Callistochiton shuttleworthianus
Shuttleworth's Chiton Callistochiton (Callistochiton) shuttleworthianus
Slender Glass-hair Chiton Acanthochitona balesae
Slug-shaped Chiton Stenoplax (Stenoplax) limaciformis
Smooth European Chiton Callochiton (Callochiton) achatinus
Smooth Glass-hair Chiton Acanthochitona andersoni
Smooth Panama Chiton Chiton (Chiton) articulatus
Smooth Panama Chiton Chiton (Chiton) articulatus
Squamose Chiton Chiton (Chiton) squamosus
Squamose Chiton Chiton (Chiton) squamosus
Stokes's Chiton Chiton (Chiton) stokesii
Stokes's Chiton Chiton (Chiton) stokesii
Striate Glass-hair Chiton Acanthochitona pygmaea
Striate Slender Chiton Cryptoplax (Cryptoplax) striata
Sulcate Chiton Chiton (Chiton) sulcatus
Sulcate Chiton Chiton (Chiton) sulcatus
Translucent Chiton Chiton (Chiton) translucens
Translucent Chiton Chiton (Chiton) translucens
Trellised Chiton Lepidozona californiensis
Veiled Chiton Placiphorella (Placiphorella) velata
Veiled Pacific Chiton Placiphorella (Placiphorella) velata
Virgulate Chiton Chiton (Chiton) virgulatus
Virgulate Chiton Chiton (Chiton) virgulatus
Volvox Chiton Lorica volvox
West Indian Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
West Indian Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
West Indian Fuzzy Chiton Acanthoplerua granulata
West Indian Fuzzy Chiton Acanthoplerua granulata
West Indian Green Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
West Indian Green Chiton Chiton (Chiton) tuberculatus
West Indian Ribbed Chiton Chaetopleura (Chaetopleura) janeirensis
White Northern Chiton Ischnochiton (Stenosemus) albus
White-barred Chiton Cryptoconchus floridanus
White-striped Chiton Chiton (Chiton) albolineatus
White-striped Chiton Chiton (Chiton) albolineatus
Woody Mopalia Mopalia (Mopalia) lignosa